,

Actueel

Programma's vastgesteld

Op 6 juni 2012 zijn de door de minister van OCW vastgestelde examenprogramma's in de Staatscourant gepubliceerd. U vindt ze in de rubriek examenprogramma's van deze site. Het invoeringsjaar in klas 4 is 2013.

Eindadvies en aanbieding

In de rubriek examenprogramma's staat het eindadvies dat commissievoorzitter prof. Chris van Weert op 1 februari 2011 heeft aangeboden aan de minister. Ook de tekst die hij bij de aanbieding uitsprak vindt u daar.

Ervaringen

Een paar NiNa-docenten geïnterviewd over hun ervaringen:Maarten Kleijne, Jan van Riswick en Jel Klaassen en Harm Meek.

TIMSS opgaven

Nederlandse leerlingen scoren goed op TIMSS. Op deze site de vrijgegeven opgaven.

NiNa eindexamens

Vanaf 2009 vinden er eindexamens voor de "natuurkunde-pilot" plaats, tegelijk met de reguliere examens.

Nieuwe Natuurkunde

De Commissie Vernieuwing Natuurkundeonderwijs havo/vwo (Commissie NiNa) heeft in opdracht van de Minister van Onderwijs nieuwe examenprogramma’s voor het vak natuurkunde op havo en vwo ontwikkeld. Opdracht en voorwaarden zijn beschreven op de pagina 'Over NiNa'.

Op 31 december 2010 heeft de commissie advies uitgebracht over de nieuwe examenprogramma’s aan de minister van OCW. De ceremoniële aanbieding vond plaats op 1 februari 2011. Van het advies richtte alleen het voorstel voor een nieuw examenprogramma zich op landelijke regelgeving. Scholen zijn en blijven autonoom en houden de vrijheid om eigen didactische keuzes te maken.

De vernieuwde examenprogrmma's voor havo en vwo zijn inmiddels door het ministerie van OCW vastgesteld (Staatscourant 6 juni 2012). Het invoeringsjaar in de vierde klassen is 2013.

Ook voor de andere bètavakken zijn door soortgelijke commissies nieuwe examenprogramma’s voorgesteld, ook hiervoor zijn door OCW nieuwe programma's vastgesteld.

 • Invoering

De SLO is verantwoordelijk voor de invoering van de nieuwe examenprogramma’s. In overleg met de gezamenlijke vernieuwingscommissies heeft de SLO een invoeringsplan ontwikkeld. Bij de invoering zijn behalve de scholen verschillende landelijke en regionale partners betrokken.

Informatie over de nieuwe programma's en de invoering ervan vindt u op www.betanova.nl. De site www.betasteunpunten.nl informeert u over het professionaliseringsaanbod van de regionale natuurkundesteunpunten bij de nieuwe programma's.

 • Documentatie

In de rubriek Documentatie vindt u:

-- De examenprogramma's die door OCW zijn vastgesteld, invoering in 2013 in klas 4.

-- Het eindadvies van de Commissie Vernieuwing Natuurkundeonderwijs havo/vwo.

-- Het visiedocument Natuurkunde leeft; conceptprogramma’s en syllabi voor de testfase.

-- Publicaties over NiNa in NVOX en het Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde.

-- Informatie over de vernieuwing van de andere bètavakken.

 • Lesmateriaal dat in de pilotjaren is gebruikt.

Voor de evaluatie van de concept-examenprogramma's is lesmateriaal voor de testfase ontwikkeld dat op 15 scholen is gebruikt. Delen van dit materiaal uit de testfase zijn in te zien via de pagina 'Documentatie'. Bijgewerkte versies kunt u downloaden via betanova.nl > lesmateriaal, in gedrukte vorm zijn ze verkrijgbaar bij Schoolsupport (www.schoolsupport.nl > voortgezet onderwijs > natuurkunde). Ook de uitgevers van schoolboeken hebben inmiddels lesmateriaal ontwikkeld bij de nieuwe examenprogramma's.

 • Domeinen havo en vwo

Hieronder staat een overzicht van de domeinen in de examenprogramma’s nieuwe natuurkunde havo en vwo, met aanduiding of een subdomein in het centraal examen geëxamineerd wordt of alleen in het schoolexamen. De tabel geeft de verdeling aan van het programma zoals het vanaf 2013 landelijk geldt, zij wijkt enigszins af van de verdeling die in de pilot gold. De opdracht aan NiNa luidde: 60% van het programma in het centraal examen, 40% in het schoolexamen. Een sterretje bij een subdomein betekent een keuzeonderwerp: er kunnen twee uit vier gekozen worden. De complete advies-examenprogramma's, alsook de door OCW vastgestelde programma's, staan in de rubriek 'Documentatie'.

  Domein havo Subdomeinen CE SE  
  A Vaardigheden
 1. Algemene vaardigheden
 2. Natuurwetenschappelijke, wiskundige en technische vaardigheden
 3. Natuurkundige vakvaardigheden
×
×

×
×
×

×
 
  B Beeld- en geluidstechniek
 1. Informatieoverdracht
 2. Medische beeldvorming
 3. Optica
×
×


×*
 
  C Beweging en energie
 1. Kracht en beweging
 2. Energieomzettingen
×
×
 
  D Materialen
 1. Eigenschappen van stoffen en materialen
 2. Functionele materialen
×

×
 
  E Aarde en heelal
 1. Zonnestelsel en heelal
 2. Aarde en klimaat
×
×*
 
  F Menselijk lichaam ×*  
  G Meten en regelen
 1. Gebruik van elektriciteit
 2. Technische automatisering
×
×*
 
  H Natuurkunde en technologie ×  
  I Onderzoek en ontwerp
 1. Experiment
 2. Modelstudie
 3. Ontwerp
×
×
×
 
  Domein vwo Subdomeinen CE SE  
  A Vaardigheden
 1. Algemene vaardigheden
 2. Natuurwetenschappelijke, wiskundige en technische vaardigheden
 3. Natuurkundige vakvaardigheden
×
×

×
×
×

×
 
  B Golven
 1. Informatieoverdracht
 2. Medische beeldvorming
×
×
 
  C Beweging en wisselwerking
 1. Kracht en beweging
 2. Energie en wisselwerking
 3. Gravitatie
×
×
×
 
  D Lading en veld
 1. Elektrische systemen
 2. Elektrische en magnetische velden
×
×
 
  E Straling en materie
 1. Eigenschappen van stoffen en materialen
 2. Elektromagnetische straling en materie
 3. Kern− en deeltjesprocessen


×
×


×*
 
  F Quantumwereld en relativiteit
 1. Quantumwereld
 2. Relativiteitstheorie
×
×*
 
  G Leven en aarde
 1. Biofysica
 2. Geofysica
×*
×*
 
  H Natuurwetten en modellen ×  
  I Onderzoek en ontwerp
 1. Experiment
 2. Modelstudie
 3. Ontwerp
×
×
×
 

Over NiNa

Over de commissie, haar opdracht en het project (2005-2010)

Examenprogramma's

Examenprogramma's havo en vwo, gepubliceerd in de Staatscourant. Conceptversies ervan zijn getest in de pilot.

Documentatie

Verschillende soorten documentatie kunt u hier downloaden